Vyhledávání:
Jazykové verze:
ČeskyRuskyEnglishEsperanto
Hlavní menu:
Rychlé odkazy:

Zahradní osady a města - bohatství skromnosti

Česká republika je na 14. místě států, které nejvíce zatěžují Zemi! Tato zpráva Světového fondu na ochranu přírody (WWF) potvrdila naše přesvědčení, že je nutné komplexní řešení životního stylu současného člověka a jeho vztahu k lokálnímu i globálnímu prostředí, které předkládáme ve vizi Zahradních osad a měst, inspirovaných významnými zdroji - Zahradní města sira E. Howarda, Eubiotika, Permakultura a jiné.

Tato vize představuje přirozený způsob života ve 21. století, kdy je člověk přímo propojen s přírodním prostředím, poznává zákonitosti a principy přírody. Pracuje tak na jejich poznávání i poznávání sebe sama v inspirujícím a rozvoj života podporujícím prostředí.

Vizí Zahradních osad jsme reagovali na výzvu společnosti Google.

Zahradní osady a města naplňují tyto aspekty života:

  • zdraví (dle WHO je zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální spokojenosti a nejen nepřítomnost nemoci či slabosti!)
  • bohatství skromnosti (Za posledních 50 let přišlo lidstvo v důsledku rozvoje měst, přehnojování a vysušování o pětinu orné půdy, třetina lesních ploch byla vykácena bez vysazení náhradních porostů, planeta ztratila asi sedm procent ochranné ozónové vrstvy. Kdyby každý ze šesti miliard lidí chtěl žít na stejné úrovni, jaká je v nejvyspělejších státech, potřebovalo by lidstvo další dvě zeměkoule)
  • rodina, vědomý přístup k početí, zrození a výchově
  • soběstačnost a eticko-ekologicko-ekonomickém využívání nejmodernějších vědeckých technologií
  • minimalizace součtové ekologické stopy
  • zvýšení druhové pestrosti krajiny, zadržování vody v krajině
  • ochrana ekologické rovnováhy a estetiky životního prostředí

Základem zahradní osady jsou rodinné zahrady do 1 ha:

  • rodiny na svém pozemku žijí v úplném souladu s přírodou a zajišťují většinu své potravinové soběstačnosti
  • na části každého pozemku roste hospodářský a jedlý les, ovocný sad a bylinný trávník
  • zahrada je lemována pásem stromů a keřů (ochrana před povětrnostními vlivy, úkryt drobných živočichů, významný zdroj potravy–např.ovoce, ořechy
  • správné hospodaření s vodou - ochrana před extrémy, povodněmi a suchem pomocí prvků jako jezírka, trvalá vegetace, terasy a meze
  • budování infrastruktury a obydlí dle principů přírodního stavitelství
  • přirozený oběh: separační kompostovací toalety, kořenové čistírny, eko-drogerie, kompletní spotřeba biologických přebytků

Společné prostory dle regionu a zvyklostí představuje např. škola, knihovna, společenský sál, řemeslné dílny, tržiště, sušárny ovoce, moštárna, amfiteátr s loukou, hřiště, společné pěstební plochy a jiné. Zdroj rodinných příjmů plyne z výrobních programů, řemeslné činnosti či služeb.

 

Idea zahradních osad se zabývá:

  • rodinou jako základem prosperity
  • osobní svobodou, inspirativním prostředím, tělesným, duševním a sociálním zdravím, respektem a uznáním, sdílením a porovnáváním hodnot, celoživotním vzděláváním
  • výzvou pro rodiče, aby byli moudrými průvodci svých dětí a stali se jejich vzory, na které budou hrdí, aby děti vedli k lásce ke všemu, čeho jsou součástí
  • osobní odpovědností - „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“ učitel národů J.A.Komenský
  • etikou, ekonomickou prosperitou lidské společnosti – praktická propagace využívání místních surovin i lidských zdrojů
  • minimalizací součtové ekologické stopy
  • potravinovou soběstačností
  • energií z obnovitelných zdrojů
  • pestrým kulturním a společenským životem
  • experimentálním ověřováním eticko-ekologických vědeckých technologií

Další rozměr – podnítit přeměnu městských aglomerací v „zahradní města“. Ne každý může či chce žít v přírodě, právo na důstojné prostředí a život však náleží všem - viz. Aarhuská úmluva.

V případě městských aglomerací jsou důležité prostory, kde na bytovou jednotku (dům či komunitní dům) připadá 1 ha společných sdílených zahrad a parků, vyznačujících se organickou pestrostí a dostatkem životního prostoru pro jeho obyvatele.

 

Realizace přinese užitek:

  • rodinám žijícím v zahradních osadách a městech a celému jejich okolí
  • všem, kteří inspirováni tímto způsobem života a jeho filozofií začnou přemýšlet, v lepším případě měnit a přetvářet svůj způsob života, ať ho prožívají kdekoliv - smyslem ideje je také působení na města a spolupráce s nimi
  • veřejnosti, pro niž se budou v osadách pořádat poznávací akce (např. děti uvidí, že se chleba „nerodí“ v supermarketech)
  • přírodnímu prostředí a zdrojům, živému organismu Země

   

  Nezbytné předpoklady pro uskutečnění ideje:

  • zakoupení prostor pro založení pilotní osady a vybudování infrastrukrury
  • finanční zajištění tvůrčí skupiny
  • prostředky na podporu založení 2-3 osad v sousedních státech
  • podpora přeměny městské čtvrti ve čtvrť „zahradní“
  • technické vybavení
  • jednání a propagace na všech společenských úrovních
  • schopní a pracovití lidé, kteří touží po kvalitním a zdravém životě a kteří jsou připraveni pracovat pro celek

   

  Úspěšným uskutečněním:

  Bude dosažen přirozený způsob života nového věku, kde člověk přímo propojen s přírodními zákonitostmi a principy pracuje na poznání sebe sama. Posílena bude láska k sobě samotnému a lidem obecně, tolerance a sounáležitost.

  Dosažena bude velmi cenná praxe bohatého a skromného života moderního člověka, pravdivý příklad, zkušenosti a podaná ruka každému, kdo o to stojí. Budou probíhat tuzemské i mezinárodní prezentace a osvěta. Bude vybudována značka kvality, nabídka bio-potravin a řada pracovních příležitostí i pro obyvatele okolí. Postupně se bude rozšiřovat aktivní spolupráce s mikroregionem a dalšími územními celky, nejrůznějšími organizacemi a institucemi.

  Výsledkem bude také nová tvář krajiny, která se tvořivostí a láskyplným přístupem člověka promění v „rajskou zahradu“.

  Podkladem pro hodnocení budou zahradní osady a města samy o sobě, výpovědi jejich obyvatel, dokumentace z projektového řízení, názory účastníků besed, seminářů a anket. Také počet těch, kterým idea napomohla pochopit, že ač odděleni, přesto společně tvoří vyšší celek.

 

Nabídka této sekce:
Na začátek stránky